TELEFON :

+4 0251 510 785; +4 0351 432 391

E-MAIL :

agentia.craiova@imm.gov.ro

Decontarea cheltuielilor

logo-MEAT-albastru1

Decontarea cheltuielilor cu participarea la eveniment

Romania flag is depicted in liquid watercolor style isolated on white background

Participanţii vor depune în aplicația electronică cererea-tip de decontare pentru acordarea sumei forfetare de 2500 lei, în maximum 10 zile lucrătoare de la închiderea târgului. Pentru decontarea sumei forfetare, participanții au obligația de a fi prezenți la Târgul naţional pentru meşteşuguri şi artizanat pe întreaga perioadă de desfășurare a acestuia. Absența în oricare dintre zilele târgului conduce la neacordarea alocației financiare nerambursabile.

Pentru anul 2023 vor fi suportate cheltuieli pentru cazarea și transportul beneficiarilor și al produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 2500 lei/beneficiar. În cazul beneficiarilor reprezentați de societăți cooperative, inclusiv societăți cooperative meșteșugărești mixte, de asociații sau fundații, suma forfetară de 2500 lei se acordă fiecărui expozant înscris distinct în aplicația electronică de către beneficiar, în limita a maximum 10 expozanți înscriși de aceeași organizație.

Nerespectarea oricărei prevederi stipulate de prezenta procedură de către beneficiari duce la neacordarea alocației financiare nermabursabile sub formă de sumă forfetară. 

Recuperarea ajutorului de minimis acordat, în caz de nerespectare a prezentei proceduri,  se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. 

Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează și cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

MEAT, prin AIMM Craiova, va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului la nivelul întreprinderii unice, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.